Wyszukaj:
Urząd Gminy Słońsk
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Pracownicy
•  Statystyka
  Status prawny
•  Statut Gminy Słońsk
•  Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
•  Wyciąg z konstytucji
  Jednostki pomocnicze
•  Sołectwa
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2007-2011
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2011-2015
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2015-2019 ważne!
  Wójt Gminy
•  Zadania i kompetencje
•  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
•  Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Gminy
  Sprawozdania Wojta Gminy
•  Sprawozdania Wójta z działalności
  Rada Gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
•  Skład Rady Gminy Słońsk
•  Dyżury Radnych Gminy Słońsk
  Oświadczenia majątkowe
•  Oświadczenia majątkowe
  Budżet gminy
•  Budżet
  Dzialalność Gospodarcza
•  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi ważne!
•  Informator
  Urząd Gminy
•  Regulamin Organizacyjny Urzędu
•  Regulamin pracy Urzędu Gminy Słońsk
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Decyzje Środowiskowe nowe
•  Jak załatwić sprawę
•  Ogłoszenia nowe
•  Konkursy
•  Nabór i wolne stanowiska pracy
•  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słońsku
•  Gospodarka nieruchomościami nowe ważne!
•  Petycje
  Do pobrania
•  INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
•  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Akty Prawne
•  Pomoc Społeczna
•  Komu Przysługuje Zasiłek
•  Rodzaje Zasiłków
•  Świadczenia Rodzinne
•  Jednorazowa Zapomoga Z Tytułu Urodzenia Dziecka
•  Świadczenia Opiekuńcze
•  Wymagane Dokumenty
•  Zaliczka Alimentacyjna
•  Dokumenty Do Pobrania
•  Kontakt
•  Pracownicy
•  Program EFS
  Prawo lokalne
•  Strategia rozwoju
•  Plan zagospodarowania przestrzennego nowe ważne!
•  Inne
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Program usuwania azbestu
•  Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2016
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk nowe ważne!
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
•  Wykaz podmiotów którym udzielono ulg w podatkach lub opłatach
  Rejestr Informacji o Środowisku
•  RIOS
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu A
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu B
•  Obwieszczenia
  Klasifikacja PKD na 2008r.
•  Klasyfikacja PKD
  Archiwum
•  Ogłoszenia
•  Sprzedaż Nieruchomości
•  Decyzje Środowiskowe
•  Archiwalne Przetargi
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  RIOS
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015 r.
•  Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
•  Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r.
•  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r.
  Prawo miejscowe
•  Rejestr aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Gminy stanowiące akty prawa miejscowego)
  Akty normatywne
•  Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
•  Dzienniki Ustaw
•  Monitor Polski
Pomoc
Statystyki

1949741
od 28 sierpnia 2007
Urząd Gminy » Ogłoszenia

Artykuły
  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lemierzyce i Słońsk w gminie Słońsk
  Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Ogłoszenie o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk i możliwości zapoznania się z jego treścią
  Informacja o XX sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Słońsk w roku 2017
  Informacja o XIX sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk
  Informacja o XVIII sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
  Zebranie wiejskie - SOŁECTWO CHARTÓW
  Informacja o XVII sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Zebranie wiejskie - SOŁECTWO SŁOŃSK
  Obwieszczenie starosty
  Informacja o XVI sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Zebranie wiejskie - SOŁECTWO SŁOŃSK
  Zebranie wiejskie - SOŁECTWO POLNE
  Oferta realizacji zadania publicznego pn. Jan Maurycy Nassau z Brazylii do Rzeczpospolitej Ptasiej
  Informacja o XV sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Informacja o XIV sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Oferta realizacji zadania publicznego pn. XV Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska
  Informacja o XIII sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o XII sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o XI sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Lemierzycach
  Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Ownicach
  Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Słońsku
  Informacja o X sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Program współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  Informacja o IX sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o zebraniu wiejskim w SOŁECTWIE CHARTÓW
  Informacja o VIII sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Informacja o VII sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Informacja o VI sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Informacja o V sesji Rady Gminy Słońsk - 31.03.2015 r.
  Oferta realizacji zadania publicznego pn. XIV Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska
  Zebranie wiejskie - Budzigniew
  Zebranie wiejskie - Słońsk
  Zebranie wiejskie - Głuchowo
  Zebranie wiejskie - Chartów
  Zebranie wiejskie - Przyborów
  Zebranie wiejskie - Jamno
  Zebranie wiesjskie - Polne
  Zebranie wiejskie - Lemierzycko
  Zebranie wiejskie - Grodzisk
  Zebranie wiejskie - Ownice
  Zebranie wiejskie - Lemierzyce
  Terminy zebrań wiejskich
  Informacja o IV sesji Rady Gminy Słońsk - 20.02.2015 r.
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Informacja o III sesji Rady Gminy Słońsk - 30.12.2014 r.
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Informacja o II sesji Rady Gminy Słońsk - 12.12.2014 r.
  INFORMACJA O TERMINIE PIERWSZEJ SESJI RADY GMINY SŁOŃSK (Kadencja 2014-2018)
  Informacja o XLII sesji
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Informacja o XLI sesji
  Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Ogłoszenie o konkursie ofert na prowadzenie zajęć dodatkowych w projekcie POKL
  Informacja o XL sesji
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (...)
  Informacja o zebraniu wiejskim w sołectwie Słońsk
  Ogłoszenie o konkursie ofert na prowadzenie zajęć w ramach projektu Edukacja z przyszłością
  Informacja o XXXIX sesji
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Informacja o XXXVIII sesji
  Informacja o XXXVII sesji
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej
  Termin zebrania wiejskiego w Sołectwie Słońsk
  Informacja o XXXVI sesji
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Wybory do Parlametnu Europejskiego - 25.05.2014r.
  Oferta realizacji zadania publicznego pn. XIII Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska
  Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego (...)
  Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin (...)
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Informacja o XXXV sesji Rady Gminy
  Informacja o XXXIV sesji Rady Gminy
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Rozkład godzin pracy aptek
  Zaproszenie na warsztaty informacyjne nt. planu ochrony obszaru Natura 2000 UJŚCIE WARTY (9-13.12.2013r.)
  Informacja o wynikach naboru
  Informacja o XXXIII sesji Rady Gminy
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Ogłoszenie o konkursie ofert na prowadzenie zajęć dodatkowych w projekcie POKL - Indywidualizacja nauczania
  Wójt Gminy Słońsk ogłasza konkurs na stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych
  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Słońsk
  II Ogłoszenie o konkursie ofert na prowadzenie doradztwa zawodowego w projekcie "Edukacja z przyszłością"
  Ogłoszenie o konkursie ofert na prowadzenie doradztwa zawodowego w projekcie "Edukacja z przyszłością"
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Informacja o XXXII sesji Rady Gminy
  Informacja o XXXI sesji Rady Gminy
  Ogłoszenie nr GG/8/2013 Wójta Gminy Słońsk z dnia 03 września 2013 r.
  Informacja o XXX sesji Rady Gminy
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Ogłoszenie o konkursie ofert na pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu - specjalisty ds. monitoringu
  Ogłoszenie o konkursie ofert na pełnienie funkcji Specjalisty ds. promocji projektu
  Informacja o XXIX sesji Rady Gminy
  Informacja o XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Informacja o terminie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej
  Informacja o XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy
  Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Słońsk
  Oferta realizacji zadania publicznego pn. XII Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska
  Informacja o XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy
  Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy
  Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska Rady Gminy
  Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finanów i Planowania Rady Gminy
  Zawiadomienie o XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk
  Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień" złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska Unitis Viribus
  Informacja o XXIII sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Słońsk - 19.12.2012 r.
  Informacja o XXII sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o posiedzeniach komisji stałych
  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Słońsk
  Zawiadomienie o sesji
  Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finanów i Planowania
  Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska
  Informacja o Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Zawiadomienie o sesji
  Informacja o Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska
  Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finanów i Planowania
  Wnioski do budżetu na rok 2013
  Informacja o zebraniu wiejskim
  Zawiadomienie o XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Słońsk
  Ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lemierzyce w gminie Słońsk i możliwości zapoznania się z jego treścią.
  Zawiadomienie o XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy
  Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Ogłoszenie o przyjęciu I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk i możliwości zapoznania się z jego treścią.
  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
  Zawiadomienie o XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy
  Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą XI Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus".
  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk
  Zawiadomienie o terminie XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
  Zawiadomienie o terminie XV zwyczajnej sesji Rady Gminy
  Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lemierzycko
  UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW !!! Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2012r.
  Ogłoszenie o rokowania - Ownice działka nr 121/5
  Informacja
  Zawiadomienie o XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Słońsk
  Zmiana terminu dyżuru Radnego Gminy Słońsk - Pana Roberta Prałata (aktualny termin 21.12.2011r., godz. 10.00 -11.00)
  Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Westminster Ziemi Lubuskiej" złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska Unitis Viribus
  Ogłoszenie nr GG/17/2011 Wójta Gminy Słońsk z dnia 28 listopada 2011 r.
  Ogłoszenie nr GG/16/2011 Wójta Gminy Słońsk z dnia 28 listopada 2011 r.
  Ogłoszenie nr GG/14/2011 Wójta Gminy Słońsk z dnia 14 listopada 2011 r.
  Zawiadomienie o XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk - 29.11.2011 r. - godz. 9.00
  Informacja o posiedzeniu Komisji Budzetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Srodowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych - 25.11.2011 r.
  Ogłoszenie nr GG/15/2011 Wójta Gminy Słońsk z dnia 14 listopada 2011 r.
  Ogłoszenie nr GG/13/2011 Wójta Gminy Słońsk z dnia 7 listopada 2011 r,
  Ogłoszenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Ogłoszenie o przetargu działka nr 20/4, obręb Chartów
  Ogłoszenie o przetargu działka nr 105/3, obręb Lemierzyce
  Ogłoszenie o przetargu działka nr 1498, obręb Słońsk
  Odwołanie przetargu lokalu w Ownicach przy ul. Słonecznej 5
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Słońsk
  Zmiana terminu dyżuru Radnego Gminy Słońsk - Pana Roberta Prałata (aktualny termin 31.10.2011r., godz. 14.00 -15.00)
  Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słońsk
  Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz z udziałem nieruchomości wspólnej stanowiącej własność Gminy Słońsk
  Informacje dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospdoarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, kultury i Spraw Socjalnych
  Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wykaz Nr GG/12/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 994/1 994/2 994/3 994/4 obręb Słońsk
  Postanowienie Prezydenta Rzeczyposolitej Polskiej z dnia 04 sierpnia 2011 r.
  Ogłoszenie o przetargu działka nr 1498, obręb Słońsk
  Ogłoszenie o przetargu działka nr 114/2, obręb Lemierzyce
  Ogłoszenie o przetargu działka nr 105/3, obręb Lemierzyce
  Ogłoszenie o przetargu działka nr 20/4, obręb Chartów
  Ogłoszenie nr GG/11/2011 Wójta Gminy Słońsk z dnia 26 lipca 2011 r,
  Ogłoszenie nr GG/10/2011 Wójta Gminy Słońsk z dnia 26 lipca 2011 r,
  Ogłoszenie o przetargu działka nr 112/2, obręb Głuchowo
  Ogłoszenie Nr GG/9/2011 Wójta Gminy Słońsk z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Zawiadomienie o X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej
  RG.0012.IX.2011 Informacja o IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk
  RG.0012.4.2.2011 - Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słońsk
  Ogłoszenie Wójta Gminy Słońsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk
  Ogłosznie Wójta Gminy Słońsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lemierzyce w gminie Słońsk
  RG.0012.VIII.2011 Zawiadomienie o VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchmości położonej w Chartowie
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchmości położonej w Lemierzycach
  IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchmości położonej w Słońsku
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchmości położonej w Słońsku
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchmości położonej w Lemierzycach
  Ogłoszenie nr GG 7/2011
  Ogłoszenie nr GG /6/2011
  Informacja Wójta Gminy Słońsk w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sulęcinie oraz Sądu Rejonowego w Słubicach
  Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Od joannitów do kresowiaków" złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska Unitis Viribus
  RG.0012.VII.2011 Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk
  Ogłoszenie nr GG/2/5/2011
  Ogłoszenie nr GG/4/2011
  Zmiana terminu dyżuru Radnej Gminy Słońsk - Pani Jolanty Baś (aktualny termin 12.05.2011r., godz. 14.00 -15.00)
  Zmiana terminu wyboru sołtysa i rady sołeckiej - SOŁECTWO JAMNO
  Zmiana terminu wyboru sołtysa i rady sołeckiej-SOŁECTWO PRZYBORÓW
  Zawiadomienie o nadzwyczajenej sesji Rady Gminy Słońsk
  Dyżury Radnych Gminy Słońsk
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Słońsk
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Przyborów
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Polne
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Ownice
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Lemierzycko
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Lemierzyce
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Jamno
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Głuchowo
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Grodzisk
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Chartów
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Budzigniew
  Oferta realizacji zadania publicznego pn. X Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska Unitis Viribus
  zawiadomienie o posiedzeniu sesji Rady Gminy Słońsk
  Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska
  Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Gminy Słońsk
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk
  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej
  Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej
  Wykaz Nr 2 nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słońsk przeznaczonej do sprzedaży
  III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu
  Ogłoszenie nr GG/1/2011 Wójta Gminy Słońsk z dnia 3.01.2011 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziałów w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słońsk
  Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Słońsk
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej
  Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Słońsk
  II Rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Słońsku przy ul. Lipowej nr: 24, 26 i 28, oraz rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanych nieruchomości
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej
  Odwołanie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziałów w nieruchomości zabudowanej
  Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Słońsk
  Wyniki rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Słońsku przy ul. Lipowej
  Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Ownicach
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słońsk
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej
  zawiadomienie o posiedzeniu komisji zdrowia, oświaty, kultury i spraw socjalnych
  zawiadomienie o posiedzeniu komisji gospodarki i ochrony środowiska
  Zawiadomienie o posiedzeniu komisji budżetu, finansów i planowania
  Zawiadomienie o L Sesji Rady Gminy Słońsk
  Wykaz Nr 8 nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słońsk przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
  Rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Słońsku przy ul. Lipowej nr: 24, 26 i 28, zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słońsk
  OGŁOSZENIE NR GG /5/2010 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 10.08.
  WYKAZ NR 6 NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GOSPODARCZYM TANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SŁOŃSK PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  II ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Słońsku przy ul. Lipowej numer: 24, 26 i 28, na sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Słońsk
  Stan wód w Słońsku godz. 12:00
  Stan wód w Słońsku godz. 08:00
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko - ds. Organizacyjnych w wymiarze 1/2 etatu w Urzędzie Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15
  I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Słońsk
  Ogłoszenie Wójta Gminy Słońsk o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Dyżury Radnych Rady Gminy Słońsk V kadencji w 2010 roku
  Ogłoszenie Nr GG/6/2010 Wójta Gminy Słońsk w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Ogłoszenie Nr GG/6/2010 Wójta Gminy Słońsk w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
  Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słońsk