Wyszukaj:
Urząd Gminy Słońsk
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Pracownicy
•  Statystyka
  Status prawny
•  Statut Gminy Słońsk
•  Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
•  Wyciąg z konstytucji
  Jednostki pomocnicze
•  Sołectwa
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2007-2011
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2011-2015
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2015-2019 ważne!
  Wójt Gminy
•  Zadania i kompetencje
•  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
•  Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Gminy
  Sprawozdania Wojta Gminy
•  Sprawozdania Wójta z działalności
  Rada Gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
•  Skład Rady Gminy Słońsk
•  Dyżury Radnych Gminy Słońsk
  Oświadczenia majątkowe
•  Oświadczenia majątkowe
  Budżet gminy
•  Budżet
  Dzialalność Gospodarcza
•  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi ważne!
•  Informator
  Urząd Gminy
•  Regulamin Organizacyjny Urzędu
•  Regulamin pracy Urzędu Gminy Słońsk
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Decyzje Środowiskowe nowe
•  Jak załatwić sprawę
•  Ogłoszenia nowe
•  Konkursy
•  Nabór i wolne stanowiska pracy
•  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słońsku
•  Gospodarka nieruchomościami nowe ważne!
•  Petycje
  Do pobrania
•  INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
•  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Akty Prawne
•  Pomoc Społeczna
•  Komu Przysługuje Zasiłek
•  Rodzaje Zasiłków
•  Świadczenia Rodzinne
•  Jednorazowa Zapomoga Z Tytułu Urodzenia Dziecka
•  Świadczenia Opiekuńcze
•  Wymagane Dokumenty
•  Zaliczka Alimentacyjna
•  Dokumenty Do Pobrania
•  Kontakt
•  Pracownicy
•  Program EFS
  Prawo lokalne
•  Strategia rozwoju
•  Plan zagospodarowania przestrzennego nowe ważne!
•  Inne
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Program usuwania azbestu
•  Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2016
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk nowe ważne!
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
•  Wykaz podmiotów którym udzielono ulg w podatkach lub opłatach
  Rejestr Informacji o Środowisku
•  RIOS
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu A
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu B
•  Obwieszczenia
  Klasifikacja PKD na 2008r.
•  Klasyfikacja PKD
  Archiwum
•  Ogłoszenia
•  Sprzedaż Nieruchomości
•  Decyzje Środowiskowe
•  Archiwalne Przetargi
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  RIOS
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015 r.
•  Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
•  Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r.
•  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r.
  Prawo miejscowe
•  Rejestr aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Gminy stanowiące akty prawa miejscowego)
  Akty normatywne
•  Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
•  Dzienniki Ustaw
•  Monitor Polski
Pomoc
Statystyki

1949682
od 28 sierpnia 2007
Klasifikacja PKD na 2008r. » Klasyfikacja PKD Wersja do druku

Przyczyny zminay klasyfikacji PKD

Przyczyny zmiany klasyfikacji działalności

Zmiany ekonomiczne i gospodarcze zachodzące na arenie światowej oraz potrzeba globalnej wymiany informacji społeczno-gospodarczej wymusiła konieczność gruntownej przebudowy klasyfikacji statystycznych m. in. klasyfikacji działalności.

 

W świecie istnieje pięć dużych systemów klasyfikacyjnych w zakresie działalności:

  • ONZ-towski - ISIC
  • Unii Europejskiej - NACE
  • północnoamerykański - NAICS
  • australijski i nowozelandzki - ANZSIC
  • japoński - JSIC

Klasyfikacje działalności, ONZ - ISIC oraz UE - NACE, przechodziły wieloletni proces harmonizacji. Obecnie są zbieżne pod względem metodologicznym, a klasyfikacja NACE uznawana jest jako europejski odpowiednik klasyfikacji ISIC.

W 2000 roku pod patronatem Departamentu Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz dyrektorów Urzędów Statystycznych Stanów Zjednoczonych i Kanady podpisano dokumenty pozwalające realizować projekt prac umożliwiających uzyskanie jak największej zbieżności pomiędzy NAICS, a NACE i ISIC. Zatem, działania te zmierzają do zapewnienia spójności pomiędzy klasyfikacjami występującymi na trzech poziomach: ogólnoświatowym, regionalnym (np. europejskim) i krajowym. Ogół działań zmierzających do aktualizacji i zharmonizowania klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC[1]), Unii Europejskiej (NACE/CPA[2]) i krajach Ameryki Północnej (NAICS) nazwano "Operacją 2007".

Głównymi przyczynami aktualizacji klasyfikacji były:

a.       konieczność zapewnienia porównywalności odpowiednich danych statystycznych na poziomie międzynarodowym (potrzeba globalnej wymiany informacji w świecie);

b.       potrzeba przystosowania klasyfikacji do rozwoju gospodarki światowej,
a w szczególności rozwoju nowych technologii oraz rodzajów działalności.

Polska Klasyfikacja Działalności, która została opracowana na podstawie NACE Rev. 2 zachowuje z nią pełną spójność oraz porównywalność: metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową na wszystkich poziomach. W celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznych, polską wersję rozszerzono o podklasy.

Proces aktualizacji klasyfikacji działalności ISIC/NACE/PKD odbywał się poprzez prowadzone na szeroką skalę konsultacje z udziałem krajowych urzędów statystycznych państw członkowskich ONZ i Unii Europejskiej, służb Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskich Stowarzyszeń Gospodarczych i Handlowych, związków zawodowych oraz innych użytkowników. W ramach działań krajowych związanych z opracowaniem PKD 2007 został powołany zarządzeniem Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2005 r. Międzyresortowy Zespół ds Wdrożenia Klasyfikacji Działalności oraz Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zadaniem Zespołu jest skoordynowanie prac zmierzających do przygotowania i wdrożenia klasyfikacji działalności oraz klasyfikacji wyrobów i usług, w dostosowaniu do klasyfikacji statystycznych przygotowywanych i przewidzianych do wprowadzenia od roku 2007 wspólnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Unię Europejską. Jako członkowie Zespołu wskazani zostali przedstawiciele kilkunastu ministrów w randze sekretarza bądź podsekretarza stanu. W ramach Zespołu powołano 5 grup roboczych, którym powierzono określone zadania związane zarówno z opracowaniem projektów klasyfikacji, jak i ich wdrożeniem.

 

Załączone dokumenty
  Rozporządzenie Rady Ministrów (105.8kB) pobierz pokaż
  uzasadnienie (258.5kB) pobierz pokaż
  PKD - Schemat (214.9kB) pobierz pokaż
  PKD - opis szczegółowy (1.3MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Zofia Krawiec, Data wytworzenia: 2008-01-10 13:01:47, Wprowadził do systemu: Mariusz Kowaluk, Data wprowadzenia: 2008-01-10 13:01:46, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Kowaluk, Data publikacji 2008-01-10 13:05:36, Ostatnia zmiana: 2008-01-10 13:05:37, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4653