Wyszukaj:
Urząd Gminy Słońsk
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Pracownicy
•  Statystyka
  Status prawny
•  Statut Gminy Słońsk
•  Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
•  Wyciąg z konstytucji
  Jednostki pomocnicze
•  Sołectwa
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2007-2011
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2011-2015
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2015-2019 ważne!
  Wójt Gminy
•  Zadania i kompetencje
•  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
•  Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Gminy
  Sprawozdania Wojta Gminy
•  Sprawozdania Wójta z działalności
  Rada Gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
•  Skład Rady Gminy Słońsk
•  Dyżury Radnych Gminy Słońsk
  Oświadczenia majątkowe
•  Oświadczenia majątkowe
  Budżet gminy
•  Budżet
  Dzialalność Gospodarcza
•  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi ważne!
•  Informator
  Urząd Gminy
•  Regulamin Organizacyjny Urzędu
•  Regulamin pracy Urzędu Gminy Słońsk
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Decyzje Środowiskowe nowe
•  Jak załatwić sprawę
•  Ogłoszenia nowe
•  Konkursy
•  Nabór i wolne stanowiska pracy
•  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słońsku
•  Gospodarka nieruchomościami nowe ważne!
•  Petycje
  Do pobrania
•  INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
•  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Akty Prawne
•  Pomoc Społeczna
•  Komu Przysługuje Zasiłek
•  Rodzaje Zasiłków
•  Świadczenia Rodzinne
•  Jednorazowa Zapomoga Z Tytułu Urodzenia Dziecka
•  Świadczenia Opiekuńcze
•  Wymagane Dokumenty
•  Zaliczka Alimentacyjna
•  Dokumenty Do Pobrania
•  Kontakt
•  Pracownicy
•  Program EFS
  Prawo lokalne
•  Strategia rozwoju
•  Plan zagospodarowania przestrzennego nowe ważne!
•  Inne
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Program usuwania azbestu
•  Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2016
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk nowe ważne!
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
•  Wykaz podmiotów którym udzielono ulg w podatkach lub opłatach
  Rejestr Informacji o Środowisku
•  RIOS
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu A
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu B
•  Obwieszczenia
  Klasifikacja PKD na 2008r.
•  Klasyfikacja PKD
  Archiwum
•  Ogłoszenia
•  Sprzedaż Nieruchomości
•  Decyzje Środowiskowe
•  Archiwalne Przetargi
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  RIOS
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015 r.
•  Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
•  Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r.
•  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r.
  Prawo miejscowe
•  Rejestr aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Gminy stanowiące akty prawa miejscowego)
  Akty normatywne
•  Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
•  Dzienniki Ustaw
•  Monitor Polski
Pomoc
Statystyki

1949733
od 28 sierpnia 2007
Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe

Kategorie
  ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radn (1)
  Oświadzcenia majątkowe za 2010 r. (6)
  Oświadzenia majątkowe za 2011 r. (6)
  Oświadczenia majątkowe za 2012 r. (6)
  Oświadczenia majątkowe za 2013 r. (6)
  Oświadczenia majątkowe - zakończenie kadencji 2010-2014 (2)
  Oświadczenia majątkowe - rozpoczęcie kadencji 2014-2018 (2)
  Oświadczenia majątkowe za 2014 r. (6)
  Oświadczenia majątkowe za 2015 r. (6)
Artykuły
  Janusz Krzyśków - Wójt Gminy
  Beata Sroka - Zastępca Wójta
  Edmund Niemyski - Skarbnik
  Lilla Burkiewicz - Przewodnicząca Rady Gminy Słońsk
  Albin Posieczek
  Marian Piotr Banasik
  Barbara Miglujewicz
  Kazimierz Leszek Kardasz
  Jolanta Baś
  Jerzy Piecuch
  Tomasz Musiał
  Robert Piotr Kwiatkowski
  Piotr Żurański
  Robert Prałat
  Jan Zenon Obara
  Władysław Matkowski
  Kazimierz Sozański
  Wojciech Stybel
  Urszula Jarmuszka
  Irena Blicharska
  Eliza Banasik
  Beata Cholewicka
  Tomasz Szmigiel
  Anna Hruszowiec
  Marek Jankowski
  Leszek Gramsa
  Franciszek Jamniuk
  Halina Krawczyk
  Jerzy Polowczyk
  Krzysztof Skrzypnik
  Małgorzata Gawor
  Stanisław Piecuch
  Mirosław Jerzy Więckowski
  Zygmunt Kaczmarek
  Krystyna Jasinowska
  Irena Buchajczyk
  Mariusz Kowaluk