Wyszukaj:
Urząd Gminy Słońsk
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Pracownicy
•  Statystyka
  Status prawny
•  Statut Gminy Słońsk
•  Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
•  Wyciąg z konstytucji
  Jednostki pomocnicze
•  Sołectwa
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2007-2011
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2011-2015
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2015-2019 ważne!
  Wójt Gminy
•  Zadania i kompetencje
•  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
•  Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Gminy
  Sprawozdania Wojta Gminy
•  Sprawozdania Wójta z działalności
  Rada Gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
•  Skład Rady Gminy Słońsk
•  Dyżury Radnych Gminy Słońsk
  Oświadczenia majątkowe
•  Oświadczenia majątkowe
  Budżet gminy
•  Budżet
  Dzialalność Gospodarcza
•  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi ważne!
•  Informator
  Urząd Gminy
•  Regulamin Organizacyjny Urzędu
•  Regulamin pracy Urzędu Gminy Słońsk
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Decyzje Środowiskowe nowe
•  Jak załatwić sprawę
•  Ogłoszenia nowe
•  Konkursy
•  Nabór i wolne stanowiska pracy
•  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słońsku
•  Gospodarka nieruchomościami nowe ważne!
•  Petycje
  Do pobrania
•  INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
•  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Akty Prawne
•  Pomoc Społeczna
•  Komu Przysługuje Zasiłek
•  Rodzaje Zasiłków
•  Świadczenia Rodzinne
•  Jednorazowa Zapomoga Z Tytułu Urodzenia Dziecka
•  Świadczenia Opiekuńcze
•  Wymagane Dokumenty
•  Zaliczka Alimentacyjna
•  Dokumenty Do Pobrania
•  Kontakt
•  Pracownicy
•  Program EFS
  Prawo lokalne
•  Strategia rozwoju
•  Plan zagospodarowania przestrzennego nowe ważne!
•  Inne
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Program usuwania azbestu
•  Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2016
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk nowe ważne!
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
•  Wykaz podmiotów którym udzielono ulg w podatkach lub opłatach
  Rejestr Informacji o Środowisku
•  RIOS
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu A
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu B
•  Obwieszczenia
  Klasifikacja PKD na 2008r.
•  Klasyfikacja PKD
  Archiwum
•  Ogłoszenia
•  Sprzedaż Nieruchomości
•  Decyzje Środowiskowe
•  Archiwalne Przetargi
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  RIOS
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015 r.
•  Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
•  Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r.
•  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r.
  Prawo miejscowe
•  Rejestr aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Gminy stanowiące akty prawa miejscowego)
  Akty normatywne
•  Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
•  Dzienniki Ustaw
•  Monitor Polski
Pomoc
Statystyki

1949725
od 28 sierpnia 2007
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Zaliczka Alimentacyjna Wersja do druku

Zaliczka alimentacyjna

Zaliczka alimentacyjna przysługuje:

 • osobie uprawnionej do alimentów wychowywanej przez osobę samotną do ukończenia przez nią 18 lat lub gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia. (art.7 ust.1)
 • osobie uczącej się
 • osobie uprawnionej do alimentów jeżeli jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona.
 • w drodze wyjątku przez okres jednego roku zaliczkę będzie mogła pobierać osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, jednak pod warunkiem że osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o rozwód albo separację i spełni pozostałe warunki określone w ustawie.

Zostanie ona wypłacona, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza miesięcznie 583 zł. (art.7 ust.2)

Zaliczka alimentacyjna nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona: (art.8 ust.3)

 • przebywa w rodzinie zastępczej
 • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • zawarła związek małżeński
 • jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż: (art.8 ust.1)

Gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki:

 • 170 zł na osobę uprawnioną lub 250 zł. jeżeli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Gdy w rodzinie są trzy lub więcej osób uprawnionych do zaliczki:

 • 120 zł. na zdrową osobę uprawnioną lub 170 zł. jeżeli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Przewiduje się także specjalną wysokość zaliczki dla osób uprawnionych u których miesięczny dochód na członka w rodzinie nie przekracza połowy kwoty uprawniającej do skorzystania z zaliczki (291,50 zł.) Takie osoby otrzymają wyższą zaliczkę wynoszącą:
Gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki:

 • 300 zł na osobę uprawnioną lub 380 zł. jeżeli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Gdy w rodzinie są trzy lub więcej osób uprawnionych do zaliczki:

 • 250 zł. na zdrową osobę uprawnioną lub 300 zł. jeżeli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Gdzie iść po zaliczkę alimentacyjną.

Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego. (art.10 ust.1).

Wniosek składa się u komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej. (art.10 ust.3).

Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym informację o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego. (art.10 ust.4). Ponadto osoba wnioskująca o zaliczkę będzie zobowiązana złożyć oświadczenie o tym, że: (art.10 ust.5 pkt.3)

 • osoba uprawniona do pobierania alimentów nie przebywa w rodzinie zastępczej, instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie zawarła związku małżeńskiego i nie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko oraz
 • oświadczenie będzie musiało zawierać informację o tym, że osoba uprawniona przekazała komornikowi sądowemu wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego

Dodatkowo osobna taka będzie zobowiązana poinformować gminę o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do płacenia alimentów - po rodzicu dziecka w dalszej kolejności (art.10 ust.5 pkt.4). Od osoby składającej wniosek gmina będzie też wymagać innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych. (art.10 ust.5 pkt.5). Organ właściwy wierzyciela po upływie kwartału dokonuje rozliczenia pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym.(art.10 ust.7) W związku z tym wysokość zaliczki następnym kwartale będzie pomniejszona o wyegzekwowane od dłużnika środki. .(art.10 ust.8).

W przypadku gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, osoba mająca prawo od świadczeń alimentacyjnych składa do organu właściwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy wraz z wymaganą dokumentacją. Zaliczka alimentacyjna przysługuje począwszy od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek do sądu okręgowego o wykonanie wyroku, ustalającego prawo do świadczeń alimentacyjnych, w państwie zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Wypłata zaliczki zostanie wstrzymana jeśli (art.11 ust.1)

 • osoba uprawniona do alimentów otrzymywać je będzie w pełnej wysokości
 • osoba uprawniona odmówi udzielenia gminie wypłacającej zaliczkę informacji mających wpływ na jej wypłatę lub gdy poda informacje nieprawidłowe
 • osoba uprawniona nie poinformuje komornika o okolicznościach mających wpływ na skuteczną egzekucję alimentów albo poda informacje nieprawidłowe.

W przypadku gdy osoba uprawniona udzieli informacji, o których mowa wyżej, gmina wznowi wypłatę zaliczki od tego miesiąca, w którym osoba taka zdecyduje się na przekazanie tych informacji, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanej zaliczki nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do zaliczki wygasa.(art.11 ust.2)


Informację wytworzył: Irena Blicharska, Data wytworzenia: 2008-04-16 15:24:21, Wprowadził do systemu: Mariusz Kowaluk, Data wprowadzenia: 2008-04-16 15:24:29, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Kowaluk, Data publikacji 2008-04-16 15:24:21, Ostatnia zmiana: 2008-04-16 15:25:18, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2200