Wyszukaj:
Urząd Gminy Słońsk
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Pracownicy
•  Statystyka
  Status prawny
•  Statut Gminy Słońsk
•  Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
•  Wyciąg z konstytucji
  Jednostki pomocnicze
•  Sołectwa
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2007-2011
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2011-2015
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2015-2019 ważne!
  Wójt Gminy
•  Zadania i kompetencje
•  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
•  Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Gminy
  Sprawozdania Wojta Gminy
•  Sprawozdania Wójta z działalności
  Rada Gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
•  Skład Rady Gminy Słońsk
•  Dyżury Radnych Gminy Słońsk
  Oświadczenia majątkowe
•  Oświadczenia majątkowe
  Budżet gminy
•  Budżet
  Dzialalność Gospodarcza
•  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi ważne!
•  Informator
  Urząd Gminy
•  Regulamin Organizacyjny Urzędu
•  Regulamin pracy Urzędu Gminy Słońsk
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Decyzje Środowiskowe nowe
•  Jak załatwić sprawę
•  Ogłoszenia nowe
•  Konkursy
•  Nabór i wolne stanowiska pracy
•  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słońsku
•  Gospodarka nieruchomościami nowe ważne!
•  Petycje
  Do pobrania
•  INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
•  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Akty Prawne
•  Pomoc Społeczna
•  Komu Przysługuje Zasiłek
•  Rodzaje Zasiłków
•  Świadczenia Rodzinne
•  Jednorazowa Zapomoga Z Tytułu Urodzenia Dziecka
•  Świadczenia Opiekuńcze
•  Wymagane Dokumenty
•  Zaliczka Alimentacyjna
•  Dokumenty Do Pobrania
•  Kontakt
•  Pracownicy
•  Program EFS
  Prawo lokalne
•  Strategia rozwoju
•  Plan zagospodarowania przestrzennego nowe ważne!
•  Inne
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Program usuwania azbestu
•  Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2016
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk nowe ważne!
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
•  Wykaz podmiotów którym udzielono ulg w podatkach lub opłatach
  Rejestr Informacji o Środowisku
•  RIOS
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu A
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu B
•  Obwieszczenia
  Klasifikacja PKD na 2008r.
•  Klasyfikacja PKD
  Archiwum
•  Ogłoszenia
•  Sprzedaż Nieruchomości
•  Decyzje Środowiskowe
•  Archiwalne Przetargi
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  RIOS
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015 r.
•  Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
•  Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r.
•  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r.
  Prawo miejscowe
•  Rejestr aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Gminy stanowiące akty prawa miejscowego)
  Akty normatywne
•  Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
•  Dzienniki Ustaw
•  Monitor Polski
Pomoc
Statystyki

1949728
od 28 sierpnia 2007
Archiwum » Decyzje Środowiskowe

Kategorie
  Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyborowie, na działce nr 55 i 57 (3)
  Budowia zakładu produkcji granulatu energetycznego w Słońsku (3)
  Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy naftowej i gazu ziemnego Chartów - Ośno Lub. (2)
  Budowa instalacji fotowoltanicznej o mocy 2MW (3)
  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ERA o nazwie "42175 Lemierzyce" (2)
  Remont z modernizacją i adaptacja budynku gospodarczego na warsztat wulkanizacyjny (2)
  budowa stacji paliw płynnych (ON i benzyny) i dystrybucja gazu płynnego (2)
  Budowa instalacji fotowoltanicznej o mocy 2 MW (1)
  Budowa ścieżki rowerowej (2)
  Budowa budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 497 i 399/2 (1)
  Budowa zakładu produkcji granulatu energetycznego w Słońsku na działce o nr ew. 743/88 obręb Słońsk nowe (2)
  Adaptacja powierzchni budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w Słońsku na działce o nr ew. 491/2 obręb Słońsk (3)
  Remont budowli regulacyjnych rzeki Warty po powodzi 2010 w km 5+500 do km 11+500 (2)
  Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW (1)
  Budowa parku rozrywki na działce nr 1207/5 i 1207/6 (2)
  Rozbudowa istniejącego Zakładu Produkcji Granulatu Energetycznego w Słońsku (4)
  Przebudowa drogi powiatowej 1291 Słońsk-Chartów-Ośno Lubuskie (1)
  Adaptacja powierzchni stodoły na warsztat mechaniki samochodowej, położonej w Słońsku, ul. Poniatowskiego 15 (2)
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1291F Słońsk -Chartów-Ośno Lub. (2)
  Adaptacja powierzchni budynku gospodarczego na warsztat mechaniki pojazdowej (1)
  Zagospodarowanie złoża "Kamień Mały" i wydobywanie z niego ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego (11)
  Budowa warsztatu samochodowego (2)
  Budowa wodociągu Lemierzyce - Krępiny (6)
  Budowa stacji demontażu pojazdów na działce nr ew. 503/12 obręb Słońsk (4)
  Budowa obory do chowu bydła mięsnego o obsadzie 960 DJP w Słońsku (4)
  Adaptacja powierzchni budynku gospodarczego na warsztat samochodowy (2)
  Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody we wsi Lemierzyce wraz z wykonaniem dwóch nowych studni głębinowych (1)