Wyszukaj:
Urząd Gminy Słońsk
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Pracownicy
•  Statystyka
  Status prawny
•  Statut Gminy Słońsk
•  Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
•  Wyciąg z konstytucji
  Jednostki pomocnicze
•  Sołectwa
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2007-2011
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2011-2015
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2015-2019 ważne!
  Wójt Gminy
•  Zadania i kompetencje
•  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
•  Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Gminy
  Sprawozdania Wojta Gminy
•  Sprawozdania Wójta z działalności
  Rada Gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
•  Skład Rady Gminy Słońsk
•  Dyżury Radnych Gminy Słońsk
  Oświadczenia majątkowe
•  Oświadczenia majątkowe
  Budżet gminy
•  Budżet
  Dzialalność Gospodarcza
•  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi ważne!
•  Informator
  Urząd Gminy
•  Regulamin Organizacyjny Urzędu
•  Regulamin pracy Urzędu Gminy Słońsk
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Decyzje Środowiskowe nowe
•  Jak załatwić sprawę
•  Ogłoszenia nowe
•  Konkursy
•  Nabór i wolne stanowiska pracy
•  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słońsku
•  Gospodarka nieruchomościami nowe ważne!
•  Petycje
  Do pobrania
•  INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
•  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Akty Prawne
•  Pomoc Społeczna
•  Komu Przysługuje Zasiłek
•  Rodzaje Zasiłków
•  Świadczenia Rodzinne
•  Jednorazowa Zapomoga Z Tytułu Urodzenia Dziecka
•  Świadczenia Opiekuńcze
•  Wymagane Dokumenty
•  Zaliczka Alimentacyjna
•  Dokumenty Do Pobrania
•  Kontakt
•  Pracownicy
•  Program EFS
  Prawo lokalne
•  Strategia rozwoju
•  Plan zagospodarowania przestrzennego nowe ważne!
•  Inne
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Program usuwania azbestu
•  Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2016
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk nowe ważne!
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
•  Wykaz podmiotów którym udzielono ulg w podatkach lub opłatach
  Rejestr Informacji o Środowisku
•  RIOS
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu A
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu B
•  Obwieszczenia
  Klasifikacja PKD na 2008r.
•  Klasyfikacja PKD
  Archiwum
•  Ogłoszenia
•  Sprzedaż Nieruchomości
•  Decyzje Środowiskowe
•  Archiwalne Przetargi
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  RIOS
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015 r.
•  Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
•  Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r.
•  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r.
  Prawo miejscowe
•  Rejestr aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Gminy stanowiące akty prawa miejscowego)
  Akty normatywne
•  Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
•  Dzienniki Ustaw
•  Monitor Polski
Pomoc
Statystyki

1949723
od 28 sierpnia 2007
Urząd Gminy » Nabór i wolne stanowiska pracy

Artykuły
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słońsku
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej
  Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słońsku
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słońsku
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słońsku
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej
  II Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej
  Ogłoszenie Wójta Gminy Słońsk o naborze na stanowisko inspektora ds. kultury - kustosza Muzeum Martyrologii Obozu Sonnenburg
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodzininy GOPS w Słońsku
  Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Słońsku o naborze na stanowisko asystenta rodzinnego
  Wójt Gminy Słońsk ogłasza konkurs na stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS w Słońsku
  Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku o naborze na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Słońsku
  Ogłoszenie Wójta Gminy Słońsk o konkursie na stanowisko ds. "gospodarki odpadami"
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodzininy GOPS w Słońsku
  Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Słońsku o naborze na stanowisko asystenta rodzinnego
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy w Słońsku
  Informacja dotycząca ogłoszonego konkursu na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słońsku
  Ogłoszenie Wójta Gminy Słońsk o konkursie na stanowisko "Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słońsku"
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko - kierownika Biblioteki Publicznej w Słońsku
  Ogłoszenie Wójta Gminy Słońsk o konkursie na stanowisko "Kierownika Biblioteki Publicznej w Słońsku"
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko - opiekuna świetlicy wiejskiej w Lemierzycach
  Ogłoszenie Wójta Gminy Słońsk o konkursie na stanowisko "Opiekun świetlicy wiejskiej w Lemierzycach"
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko - opiekuna świetlicy wiejskiej w Głuchowie
  Ogłoszenie Wójta Gminy Słońsk o konkursie na stanowisko "Opiekun świetlicy wiejskiej w Głuchowie"
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko - informatyk
  Ogłoszenie Wójta Gminy Słońsk o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Ogłoszenie Wójta Gminy Słońsk o naborze na wolne stanowisko urzędnicze